Pomiń pasek wiadomości

Lasy Miejskie

Szczecińskie magnolie

Celem projektu jest zrealizowanie akcji środowiskowej skierowanej dwutorowo do mieszkańców Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego. 

Po pierwsze na dwóch terenach zieleni zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Szczecina planowane jest stworzenie (zagospodarowanie) „skwerów magnoliowych”. Celem projektu jest odtworzenie historycznego wizerunku magnolii jako symbolu miasta. Projekt ten kontynuowany był w 2017 roku po raz piąty. Dobór lokalizacji nie był przypadkowy, kierowano się zarówno dawnymi lokacjami na terenie miasta jak również względami środowiskowymi.

Przeprowadzenie programu tworzenia skwerów z magnoliami na terenie Szczecina ma na celu uwrażliwienie mieszkańców miasta
w zakresie konieczności dbałości o stan środowiska naturalnego, w tym zachowania pielęgnowania rewitalizacji zieleni miejskiej jako elementu stanowiącego integralny element miasta.

W swoim założeniu akcja ma na celu zaangażowanie ludzi w tworzenie skwerów, zieleńców, parków a tym samym kształtowanie
w świadomości i konieczności dbania o tereny zieleni na terenie zurbanizowanym. 

Tworzenie skwerów magnoliowych odbywa się przy aktywnym uczestnictwie uczniów i nauczycieli szczecińskich szkół aby wzbudzić w nich potrzebę dbałości o zieleń jako element środowiska naturalnego, zaangażować w dbałość o nowopowstały skwer 
oraz podnieść poziom wiedzy na temat dendrologii i zakładania terenów zieleni na terenie miasta. Integralnym elementem każdego skweru oprócz nasadzeń krzewów jest również umieszczenie tablicy z informacją o wyborze lokalizacji, projekcie i uzyskanym dofinansowaniu.

Podsumowaniem akcji jest co roku Szczeciński Dzień Magnolii w formie pikniku, zorganizowany na koniec przedsięwzięcia pod koniec maja na terenie kąpieliska „Arkonka”. Podczas tej imprezy plenerowej, zaprezentowane zostają zrealizowane skwery
z magnoliami z poprzednich edycji. W ramach podsumowania organizowany jest również konkurs dla mieszkańców miasta Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego, w których nagrodami są sadzonki magnolii dla pierwszych pięciuset pięćdziesięciu osób oraz gadżety promocyjne dla pozostałych uczestników. Mieszkańcy miasta chcący otrzymać sadzonkę magnolii pobierają kartę pracy, na której ich zadaniem jest zdobycie pieczątek potwierdzających aktywność w różnych formach edukacji ekologicznej prowadzonej na stoiskach partnerów przedsięwzięcia. Aby uzyskać pieczątkę należy odpowiedzieć na pytanie, wykazać się wiedzą lub wykonać polecone zadanie.