Pomiń pasek wiadomości

Deklaracja dostępności ZUK

Deklaracja dostępności

Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie dla strony internetowej https://zuk.szczecin.pl/
 

Data publikacji strony internetowej: 02.04.2004.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 24.01.2020 r.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

– część zdjęć i grafik nie zawiera opisów alternatywnych
– materiał wideo nie zawiera napisów dla osób z niepełnosprawnością słuchu
– część linków prowadzących do innych stron lub podstron Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie, wprowadzonych przed 23 września 2020 składa się z pojedynczych słów (to znaczy, że słysząc tylko ich opis, użytkownik nie jest w stanie powiedzieć co się wydarzy po kliknięciu tylko w podlinkowane hasło).

 

Treści wyłączone

  1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  2. Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 17.03.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu

 

Informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika umieszczone na stronie internetowej przedstawione są użytkownikom w dostępny dla nich sposób. Treści są rozróżnialne, uhierarchizowane oraz prezentowane na różne sposoby, bez utraty informacji czy struktury. Zostały zaplanowane tak, aby żadna funkcjonalność nie posiadała limitu czasu. Strona zapewnia wiele narzędzi umożliwiających sprawną nawigację (w tym poruszanie się tylko przy pomocy klawiatury), nie projektuje migających treści, które mogłyby negatywnie wpływać na układ nerwowy człowieka, a poruszania się nie zakłócają żadne dodatkowe komunikaty, czy aktualizacje. Język strony jest przejrzysty i zrozumiały, a sama treść wystarczająco rzetelna, by mogła być poprawnie interpretowana przez wielu różnych odbiorców, włączając technologie asystujące.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt sekretariat@zuk.szczecin.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 91 48 57 122. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Siedziba Zakładu znajduję się w dwóch oddzielnych skrzydłach budynku. Do wschodniej części prowadzi główne wejście znajdujące się pod adresem ul. Ku Słońca 125a. Wewnątrz znajdują się schody. Zachodnia części przy ul. Ku Słońcu 125 wyposażona jest w schody przed i wewnątrz głównego wejścia do budynku. Od strony podwórka po wejściu do wewnątrz znajdują się schody. Wszystkie wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy Zakładu. 

 

  1. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
  2. Nie występuje podjazd dla wózków inwalidzkich.
  3. Do Zakładu może wejść osoba z psem asystującym.
  4. Nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.
  5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Jednostki podległe Zakładowi Usług Komunalnych w Szczecinie

CMENTARZ GŁÓWNY ul. Ku Słońcu -  KAPLICA

CMENTARZ ZACHODNI ul. Bronowicka -  KAPLICA

CMENTARZ DĄBIE ul. Goleniowska

TEATR LETNI ul. Fałata 2 – obecnie nieczynny

SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT ul. Wojska Polskiego 247 

KĄPIELISKO ARKONKA ul. Arkońska 30A

LEŚNICZÓWKA ul. Miodowa 3

LEŚNICTWO GŁĘBOKIE ul. Zegadłowicza 1a

KĄPIELISKO GŁĘBOKIE ul. Zegadłowicza 1

KĄPIELISKO DZIEWOKLICZ ul. Floriana Krygiera

KĄPIELISKO DĄBIE ul. Żaglowej 1 – obecnie nieczynne

LEŚNICTWO DĄBIE ul. Czarnogórska 63

EKOPORT ul. Leszczynowa

EKOPORT ul. Taczaka/Witkiewicza

EKOPORT ul. Arkońska 39/40

EKOPORT ul. Gdańska róg ul. Kanał Parnicki

EKOPORT ul. Helska

EKOPORT ul. Firlika 31

EKOPORT ul. Kołbacka

EKOPORT ul. Górna 3b

SKŁADOWISKO Pilchowo ul. Leśna – obecnie nieczynne

SKŁADOWISKO ul. Komety – obecnie nieczynne

SZALET MIEJSKI ul. Brama Portowa 5

SZALET MIEJSKI ul. Jana Pawła II 1

SZALET MIEJSKI ul. Aleja Piastów 51

SZALET MIEJSKI ul. Sołtysia

SZALET MIEJSKI ul. Świętej Barbary

SZALET MIEJSKI ul. Komandorska

SZALET MIEJSKI ul. Matejki

SZALET MIEJSKI zajezdnia autobusowa - Basen Górniczy

SZALET MIEJSKI w budynku Urzędu Miejskiego

SZALET MIEJSKI ul. Zegadłowicza

SZALET MIEJSKI ul. Ku Słońcu

SZALET MIEJSKI ul. Fałata 2

SZALET MIEJSKI ul. Turkusowa (samoobsługowy)